Vedtægter for Grundejerforeningen Greve Strand

Navn og hjemsted
§ 1.
Foreningens navn er: Grundejerforeningen Greve strand.
Dens hjemsted er Greve kommune.
Foreningens interesseområde er afgrænset mod nord af kommunegrænsen mod Ishøj, mod vest af motorvejen, og mod syd af Mosede Landevej/Mosedefortet.

Formål
§ 2.
Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesse såvel i enhver henseende at virke for en god udvikling af såvel bebyggelses- som forbindelsesforholdene langs kysten indenfor det område, hvori medlemmernes ejendomme er beliggende, samt afholdelse af møder til fremme af ovennævnte forhold.
Formålet søges fremmet ved:

1.     at virke for, at det særlige miljø, som er specielt for området beskyttes og bevares.

2.     at følge administrationen af de love, som berører grundejernes interesser.

3.     at yde vejledning til foreningens medlemmer ved håndhævelse af deres rettigheder eller andre berettigede interesser.

4.     at arrangere sammenkomster for foreningens medlemmer med husstand.
Foreningen er upolitisk.

Medlemmer
§ 3.
Som medlem af foreningen kan optages enhver ejer af ejendomme, der er beliggende indenfor foreningens område.
Spørgsmålet om optagelse er dog til enhver tid underkastet bestyrelsens afgørelse. Nægtes optagelse, kan andrageren forlange spørgsmålet afgjort på den første ordinære generalforsamling. Selskaber, såvel ansvarlige som aktieselskaber, kan, når det er ejer af et matr. nr. i området, optages på samme måde som enkeltpersoner, men sådanne selskaber skal da angive en enkeltperson, der er berettiget til at udøve medlemsrettighederne på selskabets vegne.
Ved indmeldelse må ejendommens beliggenhed, matr. nr. og ejers navn og adresse nøje angives.

§ 4.
Enhver, der optages som medlem, modtager skriftligt meddelelse herom og får samtidigt tilsendt et eksemplar af foreningens vedtægter.
Det årlige kontingent bestemmes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 5.
Medlemskontingent opkræves en gang årligt og kan betales til foreningens kasserer pr. giro.
Medlemmer som står i restance og ikke efter påkrav har berigtiget restancen, har ingen stemmeret på generalforsamlingen.
Er det skyldige beløb ikke betalt inden 2 år efter påkrav, slettes vedkommende af foreningen., og kan ikke påny indtræde som medlem, før det resterende kontingent er betalt for det løbende regnskabsår.

§ 6.
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb. Ophører et medlem at være grundejer indenfor foreningens område bortfalder hans stemmeret, dog er han pligtig at betale kontingent til udgangen af det løbende regnskabsår.


§ 7.
Et medlem kan udelukkes af foreningen, når den pågældende efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningen eller på anden måde skader foreningens formål. Beslutning om udelukkelse af foreningen kan kun ske efter indstilling fra bestyrelsen og ved beslutning af en generalforsamling med 2 /3 majoritet af de afgivne antal stemmer. Afstemningen skal være skriftlig.

§ 8.
Et udlukket medlem kan på ny søge sig optaget i foreningen, når han skønnes at have opfyldt de krav, der stilles for at blive optaget som medlem, jævnfør § 3.

§ 9.
Udtrådte eller udelukkede madlemmer har ingen andel i foreningens formue.

Generalforsamlinger
§ 10.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
Desuden kan der, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når der af mindst 50 medlemmer fremsættes skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, og forlangendet er ledsaget af de emner, der ønskes behandlet, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 3 uger efter beslutningen eller begæringens modtagelse.
Generalforsamlingen skal holdes i Greve kommune.

§ 11.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 14 dages skriftligt varsel. Dagsorden og årsregnskab udsendes samtidigt med de forsalg, som eventuelt måtte være at behandle på generalforsamlingen.
Kassererens angivelse af, at en sådan meddelelse er sendt til samtlige medlemmer, som holder foreningen bekendt med deres adresser, skal være fuldgyldigt bevis for, at indvarslingen lovlig har fundet sted.

§ 12.
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest d. 15. april.

§ 13.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, som har den endelige afgørelse af alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, kompetancespørgsmål etc.
Dirigenten leder afstemningerne.

§ 14.
Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden.
a) Valg af dirigent.
b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
c) Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år, samt fremlæggelse af forslag til budget og kontingent.
d) Valg af bestyrelse og suppleanter.
e) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
f) Behandling af indkomne forslag, der fremsendes in extenso med indkaldelsen.
g) Eventuelt.

§ 15.
Stemmeafgivningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer forlanger skriftelig afstemning, hvilken ligeledes foretages, når dirigenten erklærer, at udfaldet af en håndsoprækning ikke med sikkerhed kan bestemmes.
Medlemmer, der ved sygdom eller bortrejse er forhindret i personligt at give møde, kan lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet medlem, dog kan intet medlem afgive mere end 1 stemme foruden sin egen.
Sådanne fuldmagter skal, så snart valg af dirigenten har fundet sted, afgives til denne, der har at våge over, at misbrug ved afstemningen ikke finder sted.
Almindelig stemmeflerhed er afgørende.
Beslutninger om udelukkelse af medlemmer kan kun træffes med en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 16.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten og da har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 17.
Bestyrelsen der vælges på den årlige generalforsamling , består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Formanden vælges særskilt af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Af den øvrige bestyrelse, som vælges for 2 år, afgår halvdelen hvert år. 3 bestyrelsesmedlemmer afgår det ene år, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer det følgende år. Suppleanterne vælges kun for eet år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelse og suppleanter er kontingentfri.


§ 18.
Såfremt der mellem 2 ordinære generalforsamlinger afgår et eller flere medlemmer af bestyrelsen, skal bestyrelsen indkalde suppleanterne. De således konstituerede bestyrelsesmedlemmers mandat skal forelægges den første ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 19.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang og afholder møde så ofte formanden eller 3 af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. I formandens forfald varetager næstformanden i hans sted de formanden påhvilende pligter.

§ 20.
Bestyrelsens medlemmer er solidarisk ansvarlige for anvendelsen af foreningens midler, forsåvidt de ikke har stemt imod anvendelsen.

§ 21.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes efter stemmeflertal, således at formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed.
Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af den samlede bestyrelse. Indholdet af en protokoltilførsel skal afgive fuldt bevis for det passerede, og en af formanden og sekretæren bekræftet udskrift af protokollen skal være fuldt bevis for protokollens indhold.

§ 22.
Alle retshandlinger, som vedrører foreningen, kan gyldigt rettes mod formanden på foreningens vegne.

§ 23.
Foreningens bestyrelse repræsenterer foreningen udadtil og har under ansvar for generalforsamlingen den hele ledelse og varetagelse af foreningens anliggender, ligesom den råder over foreningens pengemidler. Den drager omsorg for, at pengemidlerne gøres frugtbringende på bedste måde, og bestemmer kassebeholdningens størrelse.

§ 24.
Formanden og et bestyrelsesmedlem skal kunne repræsentere foreningen ved møder, der afholdes af relevante foreninger og myndigheder.

Regnskabet
§ 25.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal indeholde:
a) Indtægts- og udgiftsregnskab.
b) Status pr 31 december.

§ 26.
Årsregnskabet aflægges af kassereren og afgives med bilag til foreningens bestyrelse senest den 01. marts
Bestyrelsen afgiver det senest den 01. april til revision, der skal være tilendebragt inden 01. maj.
Revisionens bemærkninger afgøres af generalforsamlingen.

§ 27.
Kassereren oppebærer alle foreningens indtægter og afholder foreningens udgifter. Alle regnskabsposter indføres i den af bestyrelsen autoriserede kassebog eller regnskabsprogram.
Kassereren fører tillige medlemsprotokol , der altid skal være ført ajour.

Revisorer
§ 28.
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at de skiftevis fratræder.
Desuden vælges en revisorsuppleant, ligeledes for 2 år, der træder i funktion, dersom en af revisorerne har forfald.
Revisorerne gennemgår kasseregnskabet med dertil hørende bilag.
Regnskab og status underskrives såvel af revisorerne som af den samlede bestyrelse.

Medlemmernes adresser
§ 29.
Medlemmerne er pligtige til stadig at holde kassereren underrettet om deres adresser. Enhver meddelelse til medlemmerne er gyldig efter nærværende love, når de sendes til den adresse, som er opgivet fra det pågældende medlems side.

Foreningens opløsning
§ 30.
Såfremt foreningens virksomhed af en eller anden grund måtte vise sig overflødig, sammenkalder bestyrelsen til en generalforsamling til eventuel beslutning om foreningens opløsning. Denne beslutning skal vedtages af 2/3 af samtlige medlemmer. Såfremt dette ikke er tilfældet, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 31.
Er foreningens opløsning besluttet, overdrages dens ved opløsning tilstedeværende formue til et velgørende formål i Greve kommune, efter den afsluttende generalforsamlings beslutning.

Vedtægtsændringer, vedtaget på foreningens 67. ordinære generalforsamling 1985.

§ 5. Ændret på foreningens ordinære generalforsamling 1988.

§ 17. Ændret på foreningens ordinære generalforsamling 1997.

§ 26. -27. - og 28. ændret på foreningens generalforsamling 2002.

§ 2 og -24  ændret på foreningens generalforsamling 2012
Mød os på Facebook:
Grundejerforeningen Greve Strand
www.gf-grevestrand.dk 2018